INLEIDING

II.

1. Dit privacy beleid legt uit hoe Facade Vastgoed BVBA omgaat met de persoonsgegevens van haar klanten, natuurlijke personen, en alle andere natuurlijke personen die met Facade Vastgoed BVBA in contact staan (hierna ‘u’ genoemd). Onder persoonsgegevens wordt elke vorm van informatie verstaan die u toelaat om uzelf direct of indirect als een natuurlijke persoon te identificeren.

2. Facade Vastgoed BVBA hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert ten volle uw persoonlijke levenssfeer. Facade Vastgoed BVBA behandelt en beschermt uw persoonsgegevens dan ook op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens leeft Facade Vastgoed BVBA evident de wet na, momenteel de Belgische wet van 8 december 1992 en vanaf 25 mei 2018 de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de gegevensbescherming (beter bekend als ‘GDPR’ of ‘AVG’) of enig ander wetgevingsbesluit die deze wijzigt.

Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u verkrijgen bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, vanaf 25 mei 2018 de Gegevensbeschermingsautoriteit genoemd.

3. Wij nodigen u uit om deze verklaring zorgvuldig te lezen zodat u het beleid van Facade Vastgoed BVBA op dit gebied kent en begrijpt. Deze verklaring wordt regelmatig bijgewerkt. De meest recente versie van de verklaring is beschikbaar op onze website.

WIE IS DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING ?

4. Facade Vastgoed BVBA, KBO nr 0457.428.343, Beekomstraat 7 – 3740 Bilzen Eigenbilzen is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens indien uw gegevens worden doorgegeven in het kader van de rechtstreekse relatie met Facade Vastgoed BVBA. Indien uw gegevens worden doorgegeven aan Facade Vastgoed BVBA in het kader van het beheer van uw mede-eigendom (waar u eigenaar, huurder of leverancier bent), dan is de Vereniging van Mede-eigenaars de Verwerkingsverantwoordelijke.

De verwerkingsverantwoordelijke is degene die ten aanzien van de Gegevensbeschermingsautoriteit verantwoording dient af te leggen aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens.

5. Facade Vastgoed BVBA kan beroep doen op gespecialiseerde dienstverleners om uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy beleid.

III. WELKE CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS VERWERKT FACADE VASTGOED ?

6. Afhankelijk van de relatie en de context van de gegevensverwerking is ook de aard van de verwerkte gegevens en hun doeleinden verschillend? Indien u hierover vragen heeft of informatie wenst kan u deze bekomen via email of via ons kantoor.

7. Facade Vastgoed BVBA verwerkt geen gegevens die uw ras of etnische afkomst onthullen, of politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheids-of levensgegevens of seksuele gerichtheid, genetische gegevens of biometrische gegevens.

IV. VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKT X UW PERSOONSGEGEVENS ?

8. Facade Vastgoed BVBA verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens enkel en alleen voor de hieronder beschreven doeleinden. Facade Vastgoed BVBA zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke en relevante gegevens voor een bepaald doel worden verwerkt.

Facade Vastgoed BVBA verwerkt uw gegevens in de door de wet toegestane situaties, meer bepaald:

 • –  Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op Facade Vastgoed BVBA rusten

 • –  Om een contract met u uit te voeren of om op uw verzoek vóór de sluiting van dit contract

  bepaalde maatregelen te nemen

 • –  Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Facade Vastgoed BVBA, waarbij

  deze belangen met uw grondrechten en fundamentele vrijheden wordt afgewogen

 • –  In specifieke gevallen, met uw toestemming, als gevolg van een specifiek en ondubbelzinnig

  verzoek, voorafgegaan door duidelijke en begrijpelijke informatie; deze toestemming kan u op elk moment in overeenstemming met de wet intrekken.

1. WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

9. Facade Vastgoed BVBA dient zich te houden aan de wetgeving die haar in specifieke omstandigheden verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken in het kader van haar activiteiten. Deze verplichtingen kunnen met zich meebrengen dat Facade Vastgoed BVBA moet samenwerken met de bevoegde autoriteiten en/of derden en eventueel bepaalde van uw persoonsgegevens aan hen overmaakt.

Hieronder vallen onder meer:

 • De verplichting om bij te dragen aan het voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

 • De verplichting die aan een syndicus worden opgelegd aangaande het beheer van mede- eigendommen

 • De verplichting om te reageren op een formeel verzoek van Belgische belasting- en gerechtelijke autoriteiten

  De lijst van wettelijke verplichtingen waarvoor wij uw gegevens moet verwerken, is niet exhaustief en is onderhevig aan veranderingen.

 

2. CONTRACTUELE RELATIES TUSSEN X EN U ALS KLANT

10. Alvorens contracten te sluiten dienen we soms bepaalde gegevens te verkrijgen en te verwerken met name onder andere :

 • Te reageren op uw verzoek,

 • U bij te staan bij het verstrekken van informatie en bij de sluiting van het contract

 • Een verzoek op te volgen, de geschiktheid te evalueren en de risico’s met betrekking tot een

  mogelijk contract in te schatten.

  11. In het kader van lopende contracten of het beheer van contracten dient Facade Vastgoed BVBA een aantal gegevens te verwerken, in het bijzonder om te voldoen aan administratieve en boekhoudkundige verplichtingen.

  In dit kader kunnen uw gegevens intern binnen ons kantoor worden verzonden naar diverse afdelingen, waaronder aan diegene die niet rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de relatie met u of de uitvoering van een bepaald contract.

  Meer bepaald verwerkt Facade Vastgoed BVBA uw gegevens bij de uitvoering van contracten als volgt:

 • Beheer van lopende contracten / bestelde diensten

 • Centraal management en algemeen beeld van de klanten

 • Het beheer van uw vastgoed

 • Het beheer van de mede-eigendom waarin u mede-eigenaar bent

  Facade Vastgoed BVBA kan uw persoonsgegevens voor bijkomende doeleinden verwerken in het kader van de relatie met u en de uitvoering van contracten.

3. GERECHTVAARDIGDE BELANGEN VAN FACADE VASTGOED BVBA

Facade Vastgoed BVBA verwerkt uw gegevens ook voor de verwezenlijking van haar gerechtvaardigde belangen. Hierbij streven we ernaar om een billijke balans te vinden tussen de noodzaak om gegevens te verwerken en respect voor uw rechten en vrijheden, met inbegrip van de bescherming van de privacy.

Persoonsgegevens worden onder andere verwerkt voor:

 • Het personaliseren van de diensten van Facade Vastgoed BVBA

 • De verbetering van de kwaliteit van de aan u verleende dienst door:

o Evaluatie en verbetering van processen, met inbegrip van campagnes, simulaties en verkoop, door middel van verschillende middelen zoals statistische analyse, tevredenheidsonderzoeken en diverse andere zoekmethodes

 • Toezicht op de activiteiten van Facade Vastgoed BVBA, met inbegrip van de omvang van de omzet, het aantal afspraken in onze kantoren, het aantal oproepen en bezoeken aan de website van Facade Vastgoed BVBA, de aard van de gestelde vragen van klanten etc.

 • Het voorbereiden van studies en statistieken, waarbij wordt gebruik gemaakt van anonimisering en pseudonimisering van de betrokkenen

 • De opleiding van ons personeel door middel van het gebruik van praktijkvoorbeelden ter illustratie, met inbegrip van het opnemen van bepaalde telefoongesprekken

 • Het gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de bezoekers van haar website te verbeteren. Meer informatie over de werking van cookies en de mogelijkheden om het gebruik van cookies te beperken en ze te verwijderen, vindt u in ons Cookies Beleid.

 • Het bewaren van bewijsmateriaal (archieven)

 • De vaststelling, uitoefening, verdediging en het behoud van de rechten van Facade Vastgoed

  BVBA of alle personen die zij vertegenwoordigt, bijvoorbeeld voor invorderingsprocedures of geschillen.

 1. AAN WIE MAAKT X UW PERSOONSGEGEVENS OVER?

  13. Facade Vastgoed BVBA behandelt uw persoonsgegevens met de grootste zorg en deelt uw gegeven alleen om u de beste diensten aan te bieden bij de uitvoering van haar opdracht.

  14. In sommige gevallen is Facade Vastgoed BVBA bij wet verplicht om uw gegevens te delen met deerden waaronder :

  • Overheidsinstanties of toezichthoudende autoriteiten wanneer er een wettelijke verplichting bestaat om informatie over te maken

  • Gerechtelijke onderzoeksinstanties op hun uitdrukkelijk verzoek
   Facade Vastgoed BVBA draagt uw gegevens tevens over aan specifieke dienstverleners om te

   helpen met :

  • Het ontwerpen en onderhouden van computerapparatuur en internetapplicaties

  • Het aanbieden van reclame- en communicatiediensten, met inbegrip van online en sociale

   netwerkproviders

  • Het voorbereiden van rapporten en statistieken, afdrukken van documenten en ontwerpen van

   producten of diensten

  • De commercialisering van haar activiteiten, de organisatie van evenementen en het beheer van

   klantencommunicatie

   Eveneens kunnen uw persoonlijke gegevens in het kader van gerechtelijke procedures aan gerechtsdeurwaarders of advocaten worden meegedeeld.

   In de hiervoor genoemde gevallen zorgt Facade Vastgoed BVBA ervoor dat derden enkel beperkt toegang hebben tot de persoonsgegevens die nodig zijn om de vereiste specifieke taken uit te voeren. Facade Vastgoed BVBA zal er ook voor zorgen dat derden zich ertoe verbinden de persoonsgegevens op een veilige en vertrouwelijke wijze te gebruiken en te gebruiken in overeenstemming met de instructies van Facade Vastgoed BVBA en zijn gegevensbeschermingsbeleid.

   15. Facade Vastgoed BVBA bewaart uw persoonsgegevens binnen de EER. Er worden dan ook geen gegevens overgebracht naar landen buiten de EER.

 2. HOE LANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD ?

  16. Facade Vastgoed BVBA zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld.

4/8

VII.

Deze periode is gelinkt aan de wettelijke en fiscale verplichtingen van Facade Vastgoed BVBA, evenals de wettelijke noodzaak om uw gegevens bij te houden buiten de bewaringsperiode ter bewijs of om te reageren op verzoeken om informatie van de bevoegde instantie, bijvoorbeeld:

o 10 jaar in het kader van de antiwitwaswetgeving
o 10 jaar in het kader van de contractuele aansprakelijkheid van X
o 7 jaar voor de boekhouding en verantwoordigingstukken van de verenigingen van

mede-eigenaars naar aanleiding van het uitoefenen van de taak van syndicus Buiten deze perioden worden uw persoonlijke gegevens verwijderd of geanonimiseerd.

HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD ?

17. Facade Vastgoed BVBA hanteert strikte normen om de persoonsgegevens onder haar controle te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Facade Vastgoed BVBA neemt dan ook maatregelen van technische en organisatorische aard zoals encryptie, antivirus, firewalls, toegangscontroles, strenge selectie van medewerkers en leveranciers, om ongepaste toegang, verlies of openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen en te detecteren.

In het onwaarschijnlijke en ongelukkige geval dat uw persoonsgegevens onder de controle van X gecompromitteerd worden door een inbreuk op de informatiebeveiliging, zal X onmiddellijk handelen om de oorzaak van dergelijke inbreuk te identificeren en actie ondernemen via adequate remediëren maatregelen. Indien nodig, zal X u in kennis stellen van dit incident in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

WAT ZIJN UW RECHTEN BIJ HET VERWERKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS ?

RECHT VAN INZAGE, VERBETERING, BEPERKING, WISSING, OVERDRAAGBAARHEID VAN GEGEVENS EN VAN BEZWAAR.

18. Voor de hierboven vermelde doeleinden heeft u :

Een recht op inzage van uw persoonsgegevens bij Facade Vastgoed BVBA. Dit betekent dat u Facade Vastgoed BVBA kan vragen of zij uw persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt, welke categorieën van gegevens worden verwerkt, en aan wie zij worden meegedeeld.

Een recht van verbetering als u vaststelt dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn.
Een recht op beperking indien u bvb. de juistheid van uw persoonsgegevens betwist en dit gedurende een periode die Facade Vastgoed BVBA toelaat om dit te controleren
Een recht op wissing van uw persoonsgegevens. Wanneer uw contract met Facade Vastgoed BVBA een einde genomen heeft, kan u ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen indien dit niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens werden verzameld. U heeft eveneens de mogelijkheid om ten allen tijde de wissing te vragen van persoonsgegevens die door Facade Vastgoed BVBA op basis van uw toestemming worden verwerkt (tenzij Facade Vastgoed BVBA een andere rechtsgrond heeft voor de verwerking) of op basis van het gerechtvaardigd belang van Facade Vastgoed BVBA (tenzij er prevalerende dwingende

 

gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking). Facade Vastgoed BVBA kan in ieder geval deze persoonsgegevens bijhouden indien dit voor bewijsdoeleinden in het kader van rechtsvorderingen zou vereist zijn.
Een recht op overdraagbaarheid van gegevens die uzelf aan Facade Vastgoed BVBA heeft verstrekt indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een overeenkomst of op basis van uw toestemming voor het verzenden van elektronische communicatie én deze persoonsgegevens worden verwerkt met behulp van geautomatiseerde processen. Onder dit recht kan u ons vragen uw persoonsgegevens door te sturen naar uzelf of rechtstreeks doorsturen naar een andere gegevensverwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is voor ons.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor de doeleinden die zijn vermeld in artikel IV.3 en IV.4. In het geval van IV.3 kan Facade Vastgoed BVBA evenwel de persoonsgegevens blijven verwerken indien er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of gronden zijn die verband houden met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

U kunt uw rechten uitoefenen door een geschreven verzoek per post te versturen, dat gedateerd is, ondertekend en met kopie van uw identiteitsbewijs bijgesloten naar
Facade Vastgoed BVBA Beekomstraat 7 – 3740 Bilzen Eigenbilzen of per e-mail naar info@facade- vastgoed.be of door het contactformulier op de website te bezoeken www.facade-vastgoed.be

RECHT VAN VERZET TEGEN HET VERZENDEN VAN ELEKTRONISCHE RECLAME

19. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor elektronische direct marketing en u te verzetten tegen de toekomstige ontvangst van dergelijke reclame.

U kan ons dit op de volgende wijzen kenbaar maken:

Door het versturen van een e-mail met een kopie van uw identiteitskaart naar info@facde- vastgoed.be
Door het versturen van een brief per post met een kopie van uw identiteitskaart naar Facade Vastgoed BVBA Beekomstraat 7 – 3740 Bilzen Eigenbilzen.

Door een verzoek te richten via de contactpagina op onze website

De uitoefening van het recht van verzet kan evenwel X niet tegenhouden om u te contacteren voor enig ander doel, met inbegrip van een wettelijke verplichting of de uitvoering van het contract, in overeenstemming met deze verklaring.

RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN

20. Indien u klachten heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kan u ons contacteren als volgt :

Per post : Facade Vastgoed BVBA Beekomstraat 7 – 3740 Bilzen Eigenbilzen Per e-mail : info@facade-vastgoed.be
Telefonisch : 089/51.19.95
Via het contactformulier op onze website : www.facade-vastgoed.be

2.

• • •

3.

• • • •

6/8

21. U kunt ook een klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, per post te Drukpersstraat 15, 1000 Brussel, of per e-mail op commission@privacycommission.be, of telefonisch op +32 2 274 48 00.

DISCLAIMER

Deze website is eigendom van Facade Vastgoed BVBA

Contactgegevens en maatschappelijke zetel

Adres maatschappelijke zetel : Beekomstraat 7 – 3740 Bilzen – Eigenbilzen Telefoon : 089/51.19.95
Email : info@facade-vastgoed.be
Ondernemingsnummer : 0457.428.343

Door de toegang en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met het volgende :

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Facade Vastgoed bvba of rechthoudende derden.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
Facade Vastgoed bvba levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Facade Vastgoed bvba de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Facade Vastgoed bvba kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Facade Vastgoed bvba geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Facade Vastgoed bvba kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Facade vastgoed bvba verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.